از « عین » علی عیون ما بینا شد

 

   وز « لام » علی لسان ما گویا شد


    در « یای » علی نور خدا را دیدیم


      زان نور محمد و علی پیدا شد      بر دشمن مرتضی علی لعنت